POLSKI PRODUCENT SLIDERÓW MOTOCYKLOWYCH

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU ONLINE WWW.SLIDERYTWINS.PL

1. Ogólne

1. 1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów ani Klientów Sklepu Internetowego.

1. 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest MICHAŁ JUSKOWIAK prowadzący ze wspólnikiem działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą VSTeam Sp. z o.o.  Michał Juskowiak, Maciej Jeneralski (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Gdańska 35/9, 85-006 Bydgoszcz) NIP 9671473204, KRS 1084553, adres e-mail: twins@slidery.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca zarówno Usługodawcą Sklepu Internetowego, jak i Sprzedawcą.

1. 3. Dane osobowe Klienta i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (dalej: ustawa o ochronie danych osobowych) ) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1. 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; i przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1. 5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć w sposób określony w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2. 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki w imieniu Administratora.

2. 2. Możliwe cele, dla których Administrator może zbierać dane osobowe Usługobiorców lub Klientów:

2. 2. 1. zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).

2. 2. 2. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2. 2. 3. wyrażenia opinii Klienta o zawartej Umowie Sprzedaży.

2. 3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

2. 3. 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2. 3. 2. W przypadku korzystania przez Klienta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu ww. płatności w Sklepie Internetowym.

2. 3. 3. W przypadku Klientaktóry wyraził zgodę na wyrażenie opinii na temat zawartej Umowy SprzedażyAdministrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi prowadzącemu system ankiet przedstawiających opinie na temat zawartych w Sklepie Internetowym Umów Sprzedaży.

2. 3. 4. W przypadku Klienta korzystającego ze sposobu płatności ratalnej w Sklepie Internetowym Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu wierzycielowi obsługującemu w/w płatności w Sklepie Internetowym.

2. 4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowegoimię i nazwiskoadres e-mailnumer telefonu kontaktowegoadres dostawy (ulicanumer domunumer lokalukod pocztowymiejscowośćkraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/biur (jeżeli inny niż adres dostawy). W przypadku Usługobiorców lub Klientów niebędących konsumentami Administrator może dodatkowo przetwarzać nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIPUsługobiorcy lub Klienta.

2. 5. Podanie danych osobowycho których mowa w powyższym paragrafiemoże być niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w Sklepie InternetowymKażdorazowo zakres danych niezbędnych do zawarcia umowy wskazany jest z góry na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

3. PLIKI COOKIE I DANE OPERACYJNE

3. 1. Cookies to niewielkie informacje w postaci plików tekstowychwysyłane przez serwer i przechowywane na stronie Sklepu Internetowego (np„cookies”). na dysku twardym komputeralaptopa lub na karcie pamięci smartfona  w zależności od urządzeniaz którego korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje na temat plików cookies oraz historii ich tworzenia można znaleźć m. intutajhttp://plwikipediaorg/wiki/Ciasteczko.

3. 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookiesgdy odwiedzający korzystają ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:

3. 2. 1. identyfikowania Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywaniaże  oni zalogowani;

3. 2. 2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

3. 2. 3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówieńankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

3. 2. 4. dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np3. 2. 4. 1) Użytkownik zobowiązany jest do dokonania wszelkich niezbędnych korekt (npdotyczących kolorówrozmiaru czcionkiukładu stronyoraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

3. 2. 5. 1. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego.

3. 3. Domyślnie większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku akceptuje przechowywanie plików cookieWarunki korzystania z plików cookies można określić za pomocą ustawień przeglądarki internetowejOznacza toże możesz npczęściowo ograniczyć (npczasowolub całkowicie wyłączyć przechowywanie plików cookies  w tym ostatnim przypadku może to jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (npśledzenie ścieżki Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia może nie być możliwe ze względu na brak zapamiętania Produktów w koszyku podczas kolejnych etapów składania Zamówienia).

3. 4. Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej dotyczące plików cookies  ważne z punktu widzenia Twojej zgody na wykorzystywanie plików cookies przez nasz Sklep Internetowy  zgodnie z regulaminem taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia Twojej przeglądarki internetowejJeśli nie wyrażasz na to zgodyzmień odpowiednio ustawienia plików cookie w swojej przeglądarce.

3. 5. Szczegółowe informacje o tymjak zmienić ustawienia plików cookies i jak je usunąć w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne  w sekcji pomocy przeglądarki oraz na następujących stronach (wystarczy kliknąć w link):

 w przeglądarce Chrome

 w przeglądarce Firefox

 w przeglądarce Internet Explorer

 w przeglądarce Opera

 w przeglądarce Safari

 w przeglądarce Microsoft Edge

3. 6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane dotyczące użytkowania związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IPdomenaw celu generowania statystyk przydatnych w administrowaniu Sklepem InternetowymDane te mają charakter zbiorczy i anonimowytjnie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową Sklepu InternetowegoDane te nie  ujawniane osobom trzecim.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4. 1. Podanie danych osobowych przez Klienta lub Klienta jest dobrowolneprzy czym niepodanie danych osobowych wskazanych na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje niemożliwością zawarcia takiej umowy.

4. 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta lub Klienta jest konieczność wykonania umowyktórej jest stroną lub podjęcia działań na jego żądanie przed jej zawarciemW przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora takie przetwarzanie odbywa się na podstawie (1) uprzedniej zgody Klienta lub Klienta lub (2) realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (zgodnie z art23 ust1 ustawy o ochronie danych osobowych jako prawnie uzasadniony cel jest w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

4. 3. W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia przez Klienta opinii na temat zawartej Umowy Sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Klienta lub Klienta.

5. PRAWO DO KONTROLIDOSTĘPU I SPROSTOWANIA SWOICH DANYCH

5. 1. Klient lub Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. 2. Każda osoba ma prawo do kontroli przetwarzania danychktóre jej dotyczązawartych w systemie archiwizacji danych Administratoraa w szczególności żądania uzupełnieniaaktualizacjisprostowaniaczasowego lub stałego zawieszenia lub usunięcia danychjeśli  niekompletnenieaktualnenieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawalub jeśli nie  już niezbędne do celówdla których zostały zebrane.

5. 3. Jeżeli Klient lub Klient wyrazi zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratorazgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

5. 4. Jeżeli Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarzać dane Klienta lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratoraosobaktórej dane dotycząjest również uprawniona do (1) złożenia pisemnegoumotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na swoją szczególną sytuację lub (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

5. 5. W celu wykonania uprawnieńo których mowa powyżejmożna skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na początku niniejszej polityki prywatności.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6. 1. Sklep Internetowy może zawierać linki do innych stron internetowychAdministrator zachęca do zapoznania się z ustaloną tam polityką prywatności po przejściu na inne stronyNiniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie niniejszego Sklepu Internetowego.

6. 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do ryzyka i kategorii danych podlegających ochroniea w szczególności ochronę danych przed ich ujawnieniem osobom nieuprawnionymprzed ich przywłaszczeniem przez osobę nieuprawnionąprzed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz przed ich zmianąutratąuszkodzeniem lub zniszczeniem.

6. 3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

6. 3. 1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

6. 3. 2. Dostęp do Konta wyłącznie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

6. 3. 3. Certyfikat SSL.

Koszyk

0
image/svg+xml

Brak produktów w koszyku.

Kontynuuj zakupy